Helhetsansvar med hög kvalitet som avlastar kunden

Vi tar ett helhetsansvar för att ett högkvalitativt arbete utförs. Vi arbetar enligt kvalitetssystemet ISO 9000. Den helhetslösning vi erbjuder inbegriper maskiner, underhåll, personal och logistik. På så vis avlastas våra kunder som då kan fokusera på den egna affären.

Kvalitetspolicy

Engbergs Transportsystem ska bedriva rationell och kostnadseffektiv ved/flishantering som integrerad del i kundens materialflöde på industriområdet.

Det är företagsledningens ansvar att tydliggöra kunskap om kundens behov, samt tillse att resurser finns för ett rationellt kvalitetsarbete i den egna organisationen.

Varje medarbetare inom Engbergs Transportsystem skall verka för att varje åtagande eller uppgift skall uppfylla interna och externa behov och förväntningar.

För att uppnå detta ska ständiga förbättringar av verksamhet och kvalitetssystem vara företagets medel.

Företaget kommer inte att tredjepartcertifiera sitt kvalitetssystem.

Ovanstående kräver att:

  • Företaget följer gällande lagstiftning, förordningar samt andra bestämmelser som företaget har ett åtagande mot.
  • Företaget hushållar med lagerresurser, som till exempel diesel och olja.
  • Företaget genom val av teknik och produkter minskar den totala miljöbelastningen.
  • Företaget har ett långsiktigt tänkande i miljöarbetet.